Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT lần 2

Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT lần 2

Theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và theo yêu của Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), trong năm 2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã triển khai xây dựng Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng (KSCL) dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) (sau đây gọi là “Bảng câu hỏi”).

Sau khi Tổ xây dựng bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT hoàn thành dự thảo lần 1 Bảng câu hỏi và tài liệu hướng dẫn thực hiện Bảng câu hỏi, ngày 10/11/2017, VACPA đã gửi công văn, email và đăng website của VACPA để xin ý kiến Bộ Tài chính, Ban chấp hành VACPA và các công ty kiểm toán. Đồng thời ngày 23/11/2017, VACPA đã tổ chức hội thảo trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến các bên liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý nhận được, VACPA đã hoàn thành dự thảo lần 2 Bảng câu hỏi. Các nội dung chính thay đổi của dự thảo lần 2 so với dự thảo lần 1 gồm:

(1) Chuyển tất cả các câu hỏi liên quan đến kiểm tra hồ sơ pháp lý của từng nội dung kiểm tra (như chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị,…) về mục 1, phần III – “Kiểm tra hồ sơ pháp lý” để tránh việc kiểm tra và chấm điểm trùng lắp, theo đó các câu hỏi về hồ sơ pháp lý tại mục 1, phần III sẽ tăng điểm;

(2) Thống nhất cách phân bổ điểm cho các nội dung trong mục 3, phần III – “Kiểm tra chi phí đầu tư” theo cách tính điểm thứ 1 (đã mô tả rõ 2 cách tính điểm xin ý kiến trong công văn xin ý kiến ngày 10/11/2017);

(3) Hướng dẫn chi tiết hơn trường hợp kiểm tra hồ sơ kiểm toán của dự án nhỏ hoặc hồ sơ kiểm toán mà trong hợp đồng kiểm toán, khách hàng yêu cầu chỉ kiểm toán một (hoặc một số) nội dung hoặc hạng mục chi phí của dự án trong Tài liệu hướng dẫn thực hiện Bảng câu hỏi.

(4) Thay đổi mức điểm xếp loại hồ sơ kiểm toán (theo dự thảo lần 2 thì hồ sơ kiểm toán có điểm chấm từ 50 điểm trở lên sẽ xếp loại đạt yêu cầu, thay vì 60 điểm như dự thảo lần 1). Ông/Bà vui lòng xem tại trang cuối cùng của Bảng câu hỏi để có thông tin chi tiết.

Để hoàn thiện Bảng câu hỏi trước khi VACPA trình Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà về Dự thảo lần 2 Bảng câu hỏi được đính kèm công văn này.

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Gửi trực tiếp công văn hoặc email về VACPA Hà Nội;

(2) Sửa trực tiếp trên tập tin (file mềm) của dự thảo (để Highlight, chữ màu khác hoặc Comment) và gửi lại file mềm cho VACPA.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về VACPA trước ngày 08/12/2017 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hoangthinga@vacpa.org.vn; Điện thoại: 043.972.4334 (máy lẻ 106);

Trân trọng cám ơn./.

File đính kèm:
2. Danh muc viet tat.docx
3. Huong dan thuc hien Bang cau hoi.doc
4. Bang cau hoi KSCL BCQTDAHT xin y kien lan 2.xlsx
CV 562-2017-VACPA Xin y kien ve bang cau hoi phuc vu KSCL dich vu kiem toan BCQTDAHT lan 2.pdf

Trích nguồn: VACPA