Xử lý vướng mắc về hóa đơn điện tử

Xử lý vướng mắc về hóa đơn điện tử

Trả lời Công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 20/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2451/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tạo hóa đơn tự in đối với các DN có rủi ro cao về thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính bổ sung khoản 4 vào Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về đăng ký sử dụng hóa đơn tự in;

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số DN trên địa bàn TP HCM và TP Hà Nội.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội, trường hợp DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì DN mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế và xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn các DN thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hóa đơn trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của DN và đề nghị của DN, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo DN chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng (tự tạo hóa đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính) hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện.

TCT