Author: VACPA Admin

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách tháng 5/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 66.965 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán. Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có...

Ngày 01/6/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2303/TCT-CS trả lời Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, cụ thể: Tại khoản 1, khoản 5, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC...