Author: VACPA Admin

Với ý nghĩa là năm thứ hai triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm 2022 đặt ra cho ngành Thuế rất nhiều thách thức lớn về yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tâm thế sẵn sàng ứng...