Author: VACPA Admin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 - Đợt 1, như sau: 1....