Author: VACPA Admin

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2021 Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) phối hợp cùng tổ chức Đào tạo Smart train, Công ty MISA đồng tổ chức LỚP CẬP NHẬT ONLINE đợt cuối của năm 2020 – 2021, vào ngày 14/08/2021 (1...