Author: VACPA Admin

Một số điểm mới của Nghị định 83/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP; theo đó, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp...

Tóm tắt Trong các đơn vị công nói chung và đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục nói riêng, hoạt động lập dự toán được xem là một hoạt động quan trọng cần phải thực hiện theo chu kỳ hàng năm, để tiến hành đăng ký...

Tóm tắt “Chương trình Kiểm toán mẫu” được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xây dựng và ban hành năm 2010, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam”. Chương trình Kiểm toán mẫu đã...