Author: VACPA Admin

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 40/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm...

Tôi có điều muốn hỏi: Báo cáo kiểm toán dự án đầu tư được viết theo mẫu nào? Đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại sau khi đã có báo cáo kiểm toán không? Vấn đề này Chúng tôi xin giải đáp như...

Ngày 31/01/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này nêu rõ giảm...