Author: VACPA Admin

Bên cạnh trang thuế điện tử do cơ quan thuế xây dựng (https://thuedientu.gdt.gov.vn), người nộp thuế hoàn toàn có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo hình thức điện tử. Tính...