Author: VACPA Admin

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tại buổi họp giao ban của Tổng cục Thuế diễn ra ngày 10/5 cho biết, với 114.100 tỷ đồng (tương đương 9,8% dự toán) huy động được trong tháng 4 thì luỹ kế 4 tháng...