Author: VACPA Admin

Tiếp theo chuỗi các hội thảo về phương pháp, kỹ thuật phân loại người nộp thuế, nhận diện rủi ro và xây dựng Chương trình tuân thủ thuế, hôm nay, ngày 30/10/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế phối hợp với Dự...