Author: VACPA Admin

Hóa đơn điện tử là một cải cách hành chính của ngành thuế, giúp cải thiện môi trường kinh doanh và lành mạnh hóa nền tài chính. Tuy nhiên, để đưa hoá đơn điện tử vào cuộc sống, ngoài nỗ lực của ngành thuế còn...