Author: VACPA Admin

Trả lời Công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 20/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2451/TCT-CS hướng dẫn như sau: Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số...