Author: VACPA Admin

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Theo đó, mức chi từ NSNN cho hoạt...