Author: VACPA Admin

Ngày 23/04/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Về mục tiêu cải cách chính cách thuế, hoàn thiện, đồng bộ hệ thống chính sách thuế của...