Author: VACPA Admin

Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018, như sau: Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên...