Author: VACPA Admin

ICAEW ACA, một trong những chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp chất lượng toàn cầu, gồm 4 cấu phần: 15 môn học về kinh doanh, tài chính và kế toán; 450 ngày kinh nghiệm làm việc (từ 3 đến 5 năm) tại...