Author: VACPA Admin

Ngày 01/6/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2303/TCT-CS trả lời Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, cụ thể: Tại khoản 1, khoản 5, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC...