Author: VACPA Admin

Ngày 06/6/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2465/TCT-TTHT ngày 19/5/2017 về việc giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về...