Author: VACPA Admin

Kết quả cải cách TTHC 6 tháng đầu năm 2017 Thực hiện mục tiêu cải cách TTHC tại các Nghị quyết của Chính Phủ và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động với 08...

Ngày 29/6/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2897/TCT-CS v/v chính sách thuế để trả lời vướng mắc công văn số 2946/CT-TTHT ngày 05/4/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Theo đó,...