Author: VACPA Admin

PGS.TS. Thịnh Văn Vinh* –  Phạm Diệu Linh** (*Phó Trưởng Khoa Kế toán, Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Học viện Tài chính -**CQ60.21.01CLC, Học viện Tài chính) Nhận:              30/05/2023 Biên tập:          05/06/2023 Duyệt đăng:    30/06/2023 Tóm tắt Hội nhập quốc tế những năm gần đây, đã xuất hiện các...

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên*  (*Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)) Nhận:              27/06/2023 Biên tập:          28/06/2023 Duyệt đăng:    10/07/2023 Tóm tắt Luật Kế toán 2015 đã có hơn 6 năm ban hành và áp dụng, từ đó đến nay nền kinh tế và...

Ngày 30/8/2023, đồng chí Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới,...