Author: VACPA Admin

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên lâu năm có giảm? Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, giáo viên sẽ không còn khoản phụ cấp...