Author: VACPA Admin

Hưởng ứng phong trào thi đua theo Quyết định số 1587/QĐ-TCT ngày 07/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngày 11/10/2022 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 4665/KH-CTHB kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người...