Author: VACPA Admin

08 ngày Tổng ôn, Giảng viên sẽ hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm của môn học, kinh nghiệm làm bài và giải đáp thắc mắc cho học viên, luyện tập đề thi với giảng viên và thực hành thi thử,… TK nộp tiền: Trung tâm...