Author: VACPA Admin

Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (Thông tư 31) được ban hành để hướng dẫn Điều 9 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và quy định của...