Author: VACPA Admin

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế trong việc cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; thực hiện kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế năm 2021; thực hiện đa dạng, đổi mới phương pháp hỗ trợ NNT đáp ứng...

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 210, Tháng 3/2021 của Ths. Nguyễn Thị Vững – Đại học Đồng Nai}. Với việc sử dụng bảng hỏi được gửi đến 180 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, để thu thập...