Author: VACPA Admin

Với đánh giá tổng quan này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mong muốn toàn ngành Thuế hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quốc...

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại Quyết định số 2603/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tài chính quyết tâm đưa công tác...