Author: VACPA Admin

Sáng ngày 22/01/2021, Văn phòng Chi hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam (VICA), TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp cập nhật với chuyên đề: “ Đạo đức nghề nghiệp – văn hóa doanh nghiệp, văn hóa nghề kế toán” và kết hợp trao...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,...