Author: VACPA Admin

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đề cập tổng số...

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy...

Ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu...