Author: VACPA Admin

Để tiếp tục cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế và triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Một trong những điểm mới quan trọng...