Author: VACPA Admin

Với đánh giá tổng quan này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mong muốn toàn ngành Thuế hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quốc...