Author: VACPA Admin

Cải cách quản lý thuế là một cấu phần quan trọng của Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021-2030. Với thực tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, đòi hỏi hệ thống thuế phải đẩy mạnh cải cách thể...

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 (Nghị quyết 43) về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp...

Với ý nghĩa là năm thứ hai triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm 2022 đặt ra cho ngành Thuế rất nhiều thách thức lớn về yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tâm thế sẵn sàng ứng...