Author: VACPA Admin

Hướng dẫn tổ chức trả thu nhập thực hiện khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công  (MẪU 05/KK-TNCN VÀ CÁC PHỤ LỤC) I. Khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: 1.1. Kê khai tháng, quý: Khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là...