Author: VACPA Admin

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 40/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm...